Reforma Parc a Manises

         

El parc General Gutierrez Mellado se situa al costat del barranc de el “Salt de l’Aigua”, a l'est del terme municipal de Manises, al denominat barri del Carmen. L'escàs i mal us que fa sobre ell el veïnat, condueix a l'ajuntament de Manises a proposar una reforma amb nous equipaments que facilite una aproximació peatonal i visual més permeable.

La nostra proposta naix de la necessitat de vincular els dos espais que configuren el parc, separats per un desnivell de 2,5m d'altura, completament desconexos tant a nivell funcional com perceptiu. El nexe d'unió entre un nivell i l'altre s'entendrà com una de les claus del projecte. Per conformar el talús es disposarà d'una sèrie de plànols triangulars consecutius desplegats en diferents direccions i inclinacions. Aquesta idea de superfícies de triangles es trasllada a la resta del parc, construint així per exemple la pista de skate, la tanca o els bancs, cohesionant estèticament tot el conjunt.

Entre aquests plànols triangulats discorrerà una generosa rampa, focalitzada visualment cap al barranc, facilitant la permeabilitat entre l'espai més urbà i l'interior del parc.

La part superior del parc, més propera a la vida urbana, es planteja com a zona de reunió, actuant quasi com un embut que porta al vianant a la zona inferior, on se situen la resta d'equipaments.

La demanda per part del veïnat de mantenir tancat el parc durant les nits, ens porta a proposar un tancament metàl·lic, visualment lleuger, vertebrat en triangles, que dialoga estèticament per la seva composició amb el talús projectat.

Apareixeran en la intervenció tres materials o textures clau: el formigó, que en diferents coloracions i imprimacions va conformant part del talús i part del sòl, l'element vegetal, que ajuda a augmentar la permeabilitat del terreny formant també part del talús, i finalment el metall, material utilitzat principalment per al mobiliari urbà.

Els arbres del parc actual seran gairebé tots ells conservats, densificant en algunes zones la vegetació existent amb noves plantacions d'espècies autòctones que asseguren un fàcil manteniment i garanteixen l'equilibri mediambiental de l'espai
sobre el qual s'assenten.